NL | EN

Digital Life is een onderzoeksgroep aan de Hogeschool van Amsterdam. We richten ons op innovatieve technologieën, sensoren en digitale informatie in het dagelijks leven. We doen toegepast onderzoek naar technologie, data-gedreven systemen en ontwerpmethoden waarbij de mens centraal staat. De regio Amsterdam is daarbij ons ‘Living Lab’.

Projecten

Co-Prodigy

Dit project gaat om Collaborative Practices of Digitally Reaching Out (Co-PRODIGY): het verkennen van creatieve en participatieve onderzoeksmethoden voor welzijn in tijden van fysieke afstand.

Digitale Vertrouwens Infrastructuur

Dit project richt zich op de vraag hoe een datagedreven aanpak van maatschappelijke vraagstukken kan leiden tot verbetering van kwaliteit van leven, meer veiligheid en innovatie. Specifiek gaat het om het voorwaardelijk kunnen delen van informatie in noodsituaties. Welke scenario’s van gegevensuitwisseling zijn mogelijk en vooral wenselijk?
In een breed consortium met onder andere de Gemeente Amsterdam, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en de Nationale politie wordt hier aan gewerkt. Burgerparticipatie en publieke waarden, zoals transparantie, regie op gegevens en de mens centraal, spelen hier een leidende rol.

Growing Roots - Ouderen Verbinden aan de hand van Virtuele Natuur

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem met grote gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Contact met natuur kan deze gevoelens tegengaan en pro-sociaal gedrag in de hand werken, maar voor ouderen zijn mogelijkheden om de natuur op te zoeken vaak beperkt door verminderde mobiliteit en zelfredzaamheid. Dit project onderzoekt de eisen en functionaliteiten ten aanzien van een digitale natuuromgeving om eenzaamheid te lijf te gaan zonder intensieve tussenkomst van zorgpersoneel en mantelzorgers.

Co-Well: Co-Creatieve methoden voor welzijn op afstand

Met de Corona pandemie staan fysiek, sociaal en mentaal welzijn onder druk. Digitale en creatieve oplossingen kunnen helpen afstanden te overbruggen en hierbij te ondersteunen. Echter, juist kwetsbare groepen lopen nu het risico om in digitaal opzicht buiten gesloten te worden. Daarbij is fysiek onderzoek en co-creatie in de tijden van 1.5m afstand lastig, denkende bijvoorbeeld aan drempels tot een zorginstelling. Doel van dit onderzoek is nieuwe fysieke, participatieve en co-creatieve onderzoeksmethodes te ontwikkelen voor welzijn op afstand.

Bewegen op mAAT: Creatief behoefte onderzoek

Gezond bewegen is essentieel om de fysieke zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en te herstellen. Met dit project deden we creatief behoefte onderzoek voor digitaal beweegadvies op maat voor ouderen. Hiervoor gebruiken we onder andere een co-creatie kitje met een Activiteiten(beweeg)dagboek, Activiteiten kaartjes, een Folder met Tips & Tricks en een Fitnessband. Hierbij richtten we ons in samenwerking met studenten ook op de ontwikkeling van een digitale (keuze)tool die zorgprofessionals en ouderen ondersteunt bij het vinden van een passende (beweeg)activiteit.

FAIR: Geen woorden maar data

Dit project verkent het efficiënter en eerlijker hergebruik van data door het toepassen van de FAIR-principes: Findable (vindbaar), Accessible (toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar) en Reusable (herbruikbaar).

De focus in dit project ligt op het leren toepassen van de FAIR-principes en het verkennen van de implementatie binnen het programma Mensen in Beweging / Urban Vitality. Gezien de recente omstandigheden geven wij ook aandacht aan de ontwikkeling van FAIR data rondom het corona-virus.

De interactieve woonkamer - Guiding Environment

Dit project beoogt een interactieve woonkamer te ontwikkelen, die mensen met dementie helpt langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Het stimuleren van zelfstandig kunnen uitvoeren van Algemene Dagelijkse Verrichtingen (ADL) is het belangrijkste focusgebied bij het behouden en vergroten van de kwaliteit van leven van deze groep. De te ontwikkelen interactieve woonkamer heeft als doel om deze ADL, mobiliteit en oriëntatie te ondersteunen en stimuleren.

Playful Data-driven Active Urban Living (PAUL)

Het ‘Playful Data-driven Active Urban Living’ (PAUL) project richt zich op de vraag hoe de fysieke activiteit van stadsbewoners gestimuleerd kan worden door het gebruik van gepersonaliseerde app-technologie. In een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Utrecht, de Federale Universiteit van Sao Paulo en de Hogeschool van Amsterdam werkt een team onderzoekers aan data-gedreven methoden om mensen te stimuleren om fysiek actief zijn, bijvoorbeeld door feedback over lichamelijke activiteit, motiverende berichten of games. Het project wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team vanuit bewegingswetenschappen, psychologie, kunstmatige intelligentie en informatica.

Vitamine

Het stimuleren en behouden van een actieve leefstijl is van groot belang bij de grote groep ouderen met beginnende functionele beperkingen. Het Digital Life Centre ontwikkelt de digitale ondersteuning van een thuis-trainings programma.

EyeBeacons: Wayfinding in Public Spaces

Onbekende routes, drukke plekken en onverwachte obstakels vormen een grote uitdaging voor iedereen, ongeacht wat je zichtvermogen is. Voor mensen met een visuele beperking is dit proces vooral een opgave.
Binnen het ZonMw Inzicht EyeBeacons project is onderzocht hoe nieuwe technologieën mensen met een visuele beperking kunnen ondersteunen bij het navigeren door de stad. Hierbij is specifiek gekeken naar beacon technologie, smartphone en smartwatch en verschillende soorten feedback (audio/visueel/tactiel).

Simba

Het doel van het Simba onderzoek is om kinderen met astma met plezier en zelfvertrouwen te laten bewegen. Als je iets leuk vindt om te doen, dan doe je dat al snel vaker. Daarom hebben we samen met kinderen met astma de app Foxfit gemaakt waarmee ze op een leuke manier aanleren om meer te gaan bewegen.

Zichtbaar slimmer: Data fysicalisatie voor de 21ste eeuw

Kun je data aanraken? Hoe lang moet een trein zijn om een miljoen YouTube-abonnees tegelijk te laten reizen? Samen met de basisschoolleerlingen van St. Janschool gaan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Waag Society op zoek naar leuke en interessante datafysicalisaties. Dat zijn tastbare weergaves van big data, die je echt kunt bekijken en aanraken in plaats van op een scherm of in een boek.

Smart agents for empowerment

Dit project beoogt een model te ontwikkelen met behulp van aanvullende hulpmiddelen en methoden om hiermee ‘intelligente’ producten te ontwerpen ten behoeve van menselijke empowerment. Aan de hand van de ‘research through design’ methodologie wordt onderzocht welke productvormen, mate van intelligentie en welk gedrag beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en hun context. Daarbij wordt ook gekeken onder welke voorwaarden en in welke mate de gebruikers daadwerkelijk controle willen overdragen aan deze ‘slimme’ producten.

Co-Care-IT

Mantelzorgers komen steeds meer onder druk te staan om zich te ontfermen over de zorg voor hun naaste. Co-Care-IT is een onderzoek naar hoe technologie mantelzorgers kan helpen ondersteunen en ontlasten.

Hipper

Het revalidatietraject na een heupoperatie wordt in toenemende mate in de thuissituatie uitgevoerd. In het, inmiddels afgeronde, Hipper project iseen behandelprotocol met sensortechnologie ontwikkeld dat patiënten en zorgprofessionals meer inzicht geeft in de voortgang van de revalidatie. Dit vergroot het zelfmanagement van de patiënten en stelt zorgprofessionals in staat om een effectieve en efficiënte behandeling te geven.

Smart Play Sets

Kinderen ontwikkelen zich allemaal op een ander tempo. Op jonge leeftijd zijn er vaak grote verschillen in de motorische vaardigheden van kinderen. Om de juiste hulp te kunnen bieden aan kinderen met een motorische achterstand, is het van belang deze kinderen op tijd te herkennen. Binnen het project Smart Play Sets onderzoeken we of het mogelijk is om spelletjes te ontwikkelen waarmee we kinderen met een motorische achterstand kunnen herkennen.

BAMBEA

Bewegen is goed voor je, maar nog geen 20% van de Nederlandse bevolking beweegt genoeg. Binnen het project Bewegen in Amsterdam met Beacons (BAMBEA) onderzoeken we hoe Internet of Things-technology als iBeacons ingezet kan worden om mensen meer aan het bewegen te krijgen. Woont u in Amsterdam Oost en wilt u graag meer bewegen en onze App daarvoor uitproberen? Dan kunt u zich aanmelden, gebruik daarvoor de link in de projectbeschrijving.

Smart Systems for Smart Services

Wat kun je doen met sensor-technologie?
Mkb-bedrijven en andere instellingen zijn gebaat bij het gebruik van nieuwe technologie die de activiteiten van mensen kan meten. Het project ‘Smart Systems for Smart Services’ beantwoordt hun vraag om specifieke informatie op dit gebied.

Kijk! Een gezonde Wijk

In Slotermeer wonen veel mensen met een lage sociaaleconomische status. Uit de Amsterdamse Gezondheidsmonitor komt een aantal gezondheidsproblemen prominent naar voren, waarvan overgewicht en psychische problemen de belangrijkste zijn. Het project ‘Kijk! Een gezonde wijk’ heeft als doel het welbevinden van de bewoners van Slotermeer verhogen door hun in staat te stellen een actieve rol te spelen bij het detecteren van problemen in de wijk.

Virtual Worlds for Well-being

Ons welbevinden is belangrijk, zowel voor jongeren als ouderen. Digitale technologieën kunnen hierin een rol spelen. In dit project wordt specifiek gekeken naar het gebruik van virtuele werelden en sensoren.

Publicaties

Human-Centered AI for Dementia Care: Using Reinforcement Learning for Personalized Interventions Support in Eating and Drinking Scenarios

(2024 )Wen-Tseng Chang, Shihan Wang, Stephanie Kramer, Michel Oey, Somaya Ben AllouchHHAI 2024 download

Back to School - Sustaining Recurring Child-Robot Educational Interactions After a Long Break

(2024 )Mike Ligthart, Simone de Droog, Marianne Bossema, Lamia Elloumi, Mirjam de Haas, Matthijs Smakman, Koen Hindriks & Somaya Ben AllouchHRI '24: Proceedings of the 2024 ACM/IEEE download

Predicting long-term neurocognitive outcome after pediatric intensive care unit admission for bronchiolitis—preliminary exploration of the potential of machine learning

(2023 )Eleonore de Sonnaville, Jacob Vermeule, Kjeld Oostra, Hennie Knoester, Job van Woensel, Somaya Ben Allouch, Jaap Oosterlaan & Marsh KӧnigsEuropean Journal of Pediatrics download

»Alle publicaties

Nieuws

Evenementen